linguo.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí na právní vztahy uzavírané mezi: 

Vojtěch Kaňok, IČO: 04412524

(dále jen „zprostředkovatel“) a 

Fyzická osoba, minimálně ve věku 18 let 

(dále jen „zájemce“) 

1. Vznik právního vztahu 

 1.1. Právní vztah mezi zprostředkovatelem a zájemcem vzniká v okamžiku splnění níže  uvedených podmínek: 

  1.1.1. Zájemce podal řádně vyplněnou objednávku ke koupi hodin jazyka (dále jen „objednávka“). Objednávku je možné podat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách zprostředkovatele, telefonicky nebo e-mailem. Odesláním objednávky zájemce vyslovuje závazný souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 

  1.1.2. Na emailovou adresu zájemce bude po zpracování objednávky zaslána výzva k platbě. Výzva k platbě obsahuje informace o celkové ceně (v závislosti od balíčku hodin dle zájemcova výběru), datum splatnosti a bankovní instrukce pro provedení bezhotovostní platby. 

  1.1.3. Okamžikem připsání ceny na účet zprostředkovatele nastávají účinky právního vztahu uzavřeného mezi zprostředkovatelem a zájemcem. 

  1.1.4. Na základě objednávky se zájemce zavazuje komunikovat se zprostředkovatelem dle kontaktních údajů v ní uvedených. 

2. Předmět právního vztahu  

 2.1. Zprostředkovatel zájemci na základě podané objednávky a uhrazení ceny zprostředkuje lekce cizího jazyka s lektorem. 

 2.2. Zprostředkovatel nabízí 3 různé servisní balíčky: 

  • 1 Lekce“ 1 x 50 minut výuky jazyka s lektorem 
  • 4 Lekce“ 4 x 50 minut výuky jazyka s lektorem 
  • 8 Lekcí“ 8 x 50 minut výuky jazyka s lektorem

 2.3. Ceny jednotlivých servisních balíčků jsou spolu se specifikací jejich obsahu uvedeny na internetových stránkách zprostředkovatele. 

 2.4. Platnost zakoupených lekcí činí 6 kalendářních měsíců od zakoupení. Po uplynutí této lhůty již není možné zbývající lekce využít a nevzniká nárok na jejich finanční či jinou náhradu. 

3. Práva zájemce 

 3.1. Zájemce má právo na poskytnutí lekcí jazyka zahrnutých do zvoleného balíčku lekcí. 

 3.2. Zájemce má právo na získání informací o skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb. 

4. Zrušení lekce  

 4.1. V případě zrušení lekce zájemcem v časovém úseku kratším než 24 hodin před začátkem smluvené lekce ztrácí zájemce nárok na takovou lekci. Zájemce v takovém případě rovněž ztrácí nárok na vrácení zaplacené ceny za takto zrušenou lekci. 

 4.2. V případě zrušení lekce lektorem v časovém úseku kratším než 24 hodin před začátkem smluvené lekce získává zájemce nárok na zrušenou vyučovací lekci v jiném termínu a zároveň získává nárok na jednu další lekci zdarma jako kompenzaci. 

5. Ochrana osobních údajů  

 5.1. Zájemce tímto uděluje souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) s poskytnutím svých osobních údajů (zejména svého jména, adresy trvalého bydliště a kontaktních údajů) zprostředkovateli a s jejich zpracováním zprostředkovatelem v rozsahu a způsobem nutným pro zajištění objednaných služeb. 

 5.2. Zájemce tímto prohlašuje, že si je vědom svých práv vyplývajících z § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a z Nařízení. Zájemce zároveň prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

6. Ukončení právního vztahu  

 6.1. Mezi zájemcem a zprostředkovatelem je uzavírán vztah prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Zájemce, který je v postavení spotřebitele, má právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů od odeslání objednávky, s výjimkou případů, kdy již byla služba splněna. Odstoupení nemusí být odůvodněno a stačí, je-li ve stanovené lhůtě odstoupení odesláno. 

 6.2. Bude-li zájemce hrubě nespokojen se službami poskytovanými zprostředkovatelem, má právo odstoupit i po uplynutí lhůty dle bodu 1. tohoto článku VOP, přičemž toto odstoupení musí odůvodnit a zaslat zprostředkovateli. V takovém případě bude zájemci vrácena částka odpovídající nevyužitým lekcím jazyka. Za den odstoupení je považován den doručení písemného vyrozumění zprostředkovateli. 

7. Ostatní ustanovení  

 7.1. Komunikace mezi zájemcem a zprostředkovatelem se uskutečňuje v českém, ruském nebo anglickém jazyce.

 7.2. Právní vztahy mezi zájemcem a zprostředkovatelem se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („NOZ“). 

 7.3. Veškerý vzniklý spor mezi zprostředkovatelem a zájemcem se bude nejdříve řešit mimosoudní dohodou. Pokud se to nepodaří, spor bude předán výhradně příslušným soudům České republiky. 

 7.4. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1.9.2022. 

Linguo 2022 | Všechna práva vyhrazena